บริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี พร้อมลุยภัยแล้งปี 63

บริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยี พร้อมลุยภัยแล้งปี 63

จากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563 ที่รายงานในปีนี้ระดับน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน มันจะเข้าสู่สถานการณ์ที่ขาดแคลนน้ำ 43 จังหวัดคาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคกลาง เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศ 16 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการพิเศษขึ้นเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ในภาคการวิจัยของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ (SorBorSor.) เปิดเผยว่าการระดมทุนวิจัย “การจัดการน้ำ” เป็นหนึ่งในแผนการวิจัย “Flagchief” ที่สำคัญในปี 2020 ของประเทศตามแผนการจัดสรรงบประมาณทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ (ว.) จากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม (วว.)

ในอดีต SorKorSor ได้สนับสนุนโครงการวิจัย “การจัดทำ Roadmap สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์น้ำของประเทศ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. สุพัตราวิเศษศรีศรีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะอาจารย์ที่ศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. คำอธิบายทั่วไปของปัญหาการวิจัยทั่วโลกทั่วโลก 2. คำอธิบายทั่วไปของปัญหาการวิจัยระดับชาติเช่นการจัดการน้ำในชุมชนบทบาทของการจัดการน้ำในเขตเมือง การจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การจัดการน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบการจัดการวิกฤตน้ำการจัดการน้ำในลุ่มน้ำที่มีธรรมาภิบาล 3. สถานการณ์น้ำในประเทศไทยสรุปการใช้น้ำทั้งหมดปริมาณน้ำประปาความต้องการน้ำ ภัยน้ำและคุณภาพน้ำ 4. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยก่อนหน้านี้เกี่ยวกับน้ำเพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำของประเทศเช่นศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง (เพิ่มขึ้น) ในพื้นที่ป่าไม้ต่อปริมาณน้ำท่าและตะกอน ฯลฯ